Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1 Algemeen
Artikel 1. Definities en werkingssfeer

 • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen partijen geldende rechts­betrekkingen.
 • 1.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken wanneer en zover dit uitdrukkelijk schriftelijk met Stichting WRZ is overeengekomen. Een dergelijke afwijking geldt slechts voor die bepaalde overeenkomst c.q. opdracht waaromtrent deze is overeengekomen.
 • 1.3 Algemene en alle specifieke voorwaarden van opdrachtgever zijn nimmer van toepassing tenzij en voor zover vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 1.4 Stichting WRZ doet aanbiedingen zonder daaraan gebonden te zijn, tenzij het tegendeel onmiskenbaar blijkt.
 • 1.5 Mondelinge toezeggingen en/of afspraken gaan slechts deel uitmaken van een overeenkomst, nadat zij door Stichting WRZ schriftelijk zijn bevestigd.
 • 1.6 Stichting WRZ is gerechtigd ten behoeve van nakoming van haar verplichtingen uil een binnen het verband van deze algemene voorwaarden vallende overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden.
 • 1.7 Indien Stichting WRZ gebruik maakt van derden, zoals hulppersonen, bij de uitvoering van een overeenkomst overeenkomst dan kunnen deze derden eveneens een beroep doen op bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
 • 1.8 Hulppersonen waarvan Stichting WRZ zich bij de uitvoering van een binnen de werkingssfeer van deze voorwaarden vallende overeenkomst tussen partijen bedient, kunnen zich jegens opdrachtgever beroepen op alle aan die overeenkomst te ontlenen weren, als ware zij zelf partij bij deze overeenkomst.
 • 1.9 Zonder voorafgaande toestemming van Stichting WRZ is het opdrachtgever niet toegestaan om uit een door deze voorwaarden beheerste overeenkomst rechten aan derden over te dragen.
 • 1.10 Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen wijzigingen in de opdracht ontstaan welke meerwerk tot gevolg hebben. Meerwerk ontstaat indien werkzaamheden niet zijn opgenomen in de offerte maar voor voltooiing van het werk wel noodzakelijk zijn. Indien WRZ schilders tijdens uitvoering van de werkzaamheden op meerwerk aantreft dan neemt zij contact op met opdrachtgever om het meerwerk te bespreken. Indien de opdrachtgever (mondeling) akkoord geeft op het meerwerk dan komen partijen overeen dat WRZ Schilders het meerwerk per e-mail bevestigt.

Artikel 2. Prijzen en tarieven

 • 2.1 Prijsopgaven van Stichting WRZ zijn exclusief BTW en eventuele andere van overheid opgelegde, dan wel op te leggen heffingen. Opdrachten, producten en/of diensten worden gefactureerd op basis van overeengekomen prijs. In geval van onvoorziene kosten en/of prijsstijgingen behoud Stichting WRZ zich het recht voor deze aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 3. Geschillen en toepasselijk recht

 • 3.1 Alle geschillen tussen partijen worden, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet, voorgelegd aan de Rechtbank te ’s-Gravenhage.
 • 3.2 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Hoofdstuk 2. Aanneming van werk, personeel & bedrijfsdiensten

 • 1.1 Als Stichting WRZ in aanbiedingen, op orderbevestigingen en/of in overeenkomsten leveringstermijnen aangeeft, zullen deze zo veel mogelijk in acht genomen worden,in die zin dat Stichting WRZ zich zal inspannen tijdig te leveren. Een leveringstermijn of opleveringstermijn is nimmer een fatale termijn.
 • 1.2 De levertijd (hiertussen: of opleveringsdatum) met betrekking tot een overeenkomst gaat in op het moment dat Stichting WRZ, zo nodig op verzoek, beschikt over alle zaken, informatie en/of faciliteiten welke opdrachtgever dient te verstrekken en een eventuele tussen partijen overeengekomen vooruitbetaling is ontvangen door Stichting WRZ, dan wel de door de partijen overeengekomen zekerheid is gesteld.
 • 1.3 Mocht het tijdstip vermeld in artikel 1 van dit hoofdstuk gelegen zijn voor het tijdstip vermeld in artikel 2 dan geldt het latere tijdstip.
 • 1.4 Bij mogelijke overschrijding van de levertermijn van Stichting WRZ welke door Stichting WRZ is overeengekomen, dan wel voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden, zal de Stichting WRZ dit zo spoedig mogelijk mededelen aan opdrachtgever en metde opdrachtgever in overleg treden. Opdrachtgever kan aan termijnoverschrijding geen recht op schadevergoeding of opschorting van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting ontlenen.
 • 1.5 Opdrachtgever is gehouden al het mogelijke te doen om Stichting WRZ in staat te stellen af te leveren, bij gebreke waarvan Stichting WRZ gerechtigd zijn de kosten hiervan bij opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever na opdrachtverlening de overeenkomst annuleert is er een niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 20 % in verband met door Stichting WRZ geleden schade.

Hoofdstuk 3. Betaling

 • 1.1 Betalingen dienen binnen 30 dagen na datum van facturering te worden voldaan. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Stichting WRZ recht op wettelijke rente vanaf die datum.
 • 1.2 Reclames ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na facturering, dan wel in het geval van aanneming van werk,  binnen 14 dagen na oplevering schriftelijk ingediend te worden. In geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Stichting WRZ beperkt tot maximaal 2.500,-, onder voorwaarde dat het bedrag in rechte komt vast te staan. Indien de daadwerkelijke schade niet 2.500,- euro overstijgt is de aansprakelijkheid beperkt tot dat bedrag.
 • 1.3 Alle kosten, in- of buiten rechte gemaakt door Stichting WRZ voor het verkrijgen dan wel behouden van haar rechten onder welke titel dan ook zijn voor laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 %.

Hoofdstuk 4. Aansprakelijkheid

 • 1.1 Elke aansprakelijkheid van Stichting WRZ uit welke titel of hoofde dan ook en elke aansprakelijkheid van de Stichting WRZ gebruikte hulppersonen en of hulpgoederen, onder welke titel of hoofde dan ook, zijn beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar van Stichting WRZ wordt uitgekeerd op een door  haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake.

Hoofdstuk 5. Vindplaats en wijzigingen Voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel s’ Gravenhage

 • 1.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtgever. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is, dan treedt een bepaling in de plaats met dezelfde strekking of doel. Stichting WRZ staat het vrij om algemene voorwaarden aan te passen en of te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuw gesloten overeenkomsten.
Systeemgarantie

Garantie-termijn < 2 jr < 3 jr < 4 jr < 5 jr < 7 jr
Beits/

Verrniswerk

   
Overige producten; max. termijn afhankelijk per product/systeem Rubbol XD Gloss
Tot 2e jaar 100% 100% 100% 100% 100%
Tot 3e jaar  50%  65%  75%  80%  90%
Tot 4e jaar   0%  35%  50%  60%  75%
Tot 5e jaar    0%  25%  40%  60%
Tot 6e jaar    0%  20%  45%
Tot 7e jaar    0%  30%
Tot 8e jaar  15%
Na  8e jaar    0%

% op basis van reële herstelkosten.

Algemene voorwaarden systeemgarantie:

Bij voorkomende gebreken zullen de Garantiegevers ervoor zorgdragen dat herstel plaatsvindt onder de navolgende condities:

-De aanvullende systeemgarantie gaat in per ontvangstdatum van het opleveringsrapport (volledig ingevuld en door zowel opdrachtgever als uitvoerend bedrijf ondertekend), WRZ en Sikkens Verkoop. Indien het opleveringsrapport niet volledig ondertekend door Akzo Nobel is ontvangen, vangt de garantietermijn niet aan.

-Indien er gedurende de garantietermijn gebreken ontstaan die toerekenbaar zijn aan Akzo Nobel door het afgegeven technisch (systeem) advies, dan zal Akzo Nobel deze gebreken laten herstellen onder de voorwaarden van de aanvullende systeemgarantie.

-Bij herstel van (deel-) gebreken gaat geen nieuwe garantietermijn lopen. De bestaande garantie, inclusief de herstelde (deel-) gebreken loopt na herstel van (deel-) gebreken voor de resterende duur van de garantietermijn door.

-De maximale termijn is afhankelijk van het toegepaste product én systeem én de specifieke ondergrond. Voor de beoordeling van eventuele schade aan metalen ondergronden zal de Europese Roestschaal Re2 worden gehanteerd.

Deze garantie wordt bovendien afgegeven onder de volgende voorwaarden:

artikel 1  expositie

a De expositie van de gebruikte materialen zal plaatsvinden onder  omstandigheden en gebeurtenissen, welke ter plaatse van het object  als normaal zijn aan te merken, terwijl wordt uitgegaan van ongewijzigd gebruik van het object volgens zijn bestemming op het moment van uitvoering van de werkzaamheden.

b Er dient geen relevante verandering op te treden in de omgeving en de invloed hiervan op het uitgevoerde werk. Indien geconstateerd wordt dat   dit wel het geval is, dan komt de aanvullende systeemgarantie te vervallen.

artikel 2  uitsluitingen

De volgende zaken komen in geen geval voor vergoeding in aanmerking op grond van de aanvullende systeemgarantie:

a directe of indirecte gevolgschade,

b gebreken, van welke aard en omvang dan  ook, voortkomend uit herstelwerkzaamheden verricht in afwijking van het technisch advies.

c alle overige gebreken veroorzaakt door:

–  externe factoren waarvan het zich voordoen niet kon worden voorzien bij formulering van het technisch advies/het bestek/ het treffend bestekdeel,

–  verborgen gebreken, waaronder tevens te verstaan gebreken ontstaan door bouwtechnische oorzaken,

–  toedoen van derden, dan wel door opdrachtgever of diens personeel.

Opdrachtgever verplicht zich eventuele overige gebreken, die het herstel van gebreken vallend onder de aanvullende systeemgarantie kunnen   beïnvloeden, voor eigen rekening onverwijld te repareren. Iedere vorm van gebreken, die aanspraak kan geven op herstel, dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vier weken na constatering  schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven aan Garantiegevers te worden gemeld.

Kamer van koophandel ‘s-Gravenhage, nummer 341.993.91